Tabell 12.18
Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2008 og prosentvis endring fra 2008 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

Driftskostnader per DRG-poeng

Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv.

Nivå 2008

Prosent endring infl. just.
2007-2008 1)

Prosent endring infl. just.
2007-2008, korr 2)

Relativt kostnivå 3)

 

Nivå 2008

Prosent endring infl. just.
2007-2008 1)

Prosent endring infl. just.
2007-2008, korr 2)

Relativt kostnivå 3)

 

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

38 548

-6,7

-6,1

0,96

41 682

-6,9

-6,3

0,97

Akershus universitetssykehus HF

40 794

7,7

7,1

1,02

44 682

8,9

8,4

1,04

Sykehuset Asker og Bærum HF

35 734

-4,8

-3,4

0,89

38 262

-6,6

-5,3

0,89

Aker universitetssykehus HF

45 765

-5,1

-5,7

1,14

48 326

-5,7

-6,3

1,12

Ullevål universitetssykehus HF

41 988

-1,3

-0,6

1,05

45 740

0,2

0,9

1,06

Sunnaas sykehus HF

56 798

-0,8

-0,8

1,42

62 766

-1,8

-1,8

1,46

Sykehuset Innlandet HF

35 481

-4,2

-4,9

0,89

38 056

-5,6

-6,3

0,88

Rikshospitalet HF

48 886

-1,1

-3,3

1,22

53 716

-1,7

-3,8

1,25

Sykehuset Buskerud HF

32 942

-5,5

-5,5

0,82

34 689

-6,0

-6,0

0,80

Ringerike sykehus HF

35 345

6,1

4,3

0,88

37 980

6,2

4,4

0,88

Blefjell sykehus HF

38 793

-2,7

-3,7

0,97

40 795

-2,7

-3,7

0,95

Sykehuset i Vestfold HF

33 830

0,3

0,4

0,85

36 629

-2,2

-2,1

0,85

Sykehuset Telemark HF

31 135

2,5

1,8

0,78

33 588

1,5

0,8

0,78

Sørlandet sykehus HF

34 188

-1,8

-5,1

0,85

36 997

-1,5

-4,8

0,86

Diakonhjemmets sykehus

45 066

5,2

5,0

1,13

47 818

5,0

4,8

1,11

Lovisenberg Diakonale Sykehus

37 040

1,7

-1,5

0,93

39 346

1,1

-2,2

0,91

Martina Hansens Hospital

25 516

-8,9

-8,6

0,64

27 037

-6,9

-6,5

0,63

Betanien hospital

24 803

5,7

-1,9

0,62

26 201

6,5

-1,1

0,61

Revmatismesykehuset

30 703

8,3

7,2

0,77

31 418

8,8

7,7

0,75

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

39 295

7,6

2,6

0,98

41 865

6,9

2,0

0,97

Helse Fonna HF

36 872

0,8

0,5

0,92

39 134

0,0

-0,3

0,91

Helse Bergen HF

38 871

-4,6

-4,3

0,97

41 843

-5,0

-4,7

0,97

Helse Førde HF

46 574

1,3

1,3

1,16

51 114

0,3

0,3

1,19

Haraldsplass Diakonale Sykehus

38 471

-1,7

-2,9

0,96

40 987

-1,8

-3,0

0,95

Haugesund san.for. revmatismesykehus

36 447

1,9

0,4

0,91

37 219

2,3

0,8

0,86

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

37 450

4,7

4,5

0,94

40 053

4,0

3,7

0,93

Helse Nordmøre og Romsdal HF

36 870

-1,9

-2,3

0,92

38 895

-3,0

-3,4

0,90

St. Olavs Hospital HF

43 760

0,8

0,5

1,09

47 487

-1,0

-1,3

1,10

Helse Nord Trøndelag HF

39 079

-6,2

-5,8

0,98

41 345

-6,8

-6,5

0,96

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

41 234

2,7

2,7

1,03

44 490

2,2

2,1

1,03

Nordlandssykehuset HF

41 989

-2,3

-2,7

1,05

45 523

-4,3

-4,6

1,06

Universitetssh. i Nord-Norge HF

46 955

-2,2

-3,8

1,17

49 993

-2,2

-3,8

1,16

Helse Finnmark HF

53 584

1,4

0,9

1,34

57 683

0,3

-0,3

1,34

Totalt 4)

40 023

-0,9

-1,7

1,00

43 134

-1,5

-2,3

1,00

 

Datakilde: SINTEF, SSB og NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Tallene for 2007 er justert for prisstigning på 5,5 prosent basert på SSB sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.

2) Korrigert for effekt av endringer i registrering av dagrehabilitering og endringer i grupperingslogikk og relative kostnadsvekter, samt effekt av at Stavanger Universitetssykehus og Rehabiliteringstjenesten i Rogaland leverer pasientdata som en enhet.

3) Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |