Tabell 12.16
Gjennomsnittlig liggetid1 for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

 

Alle opphold 2)

Døgnopphold 3)

Normalopphold 4)

Langtidsopphold 5)

Gjsn. liggetid 2008

Endring 2007-2008 7)

Gjsn. liggetid 2008

Endring 2007-2008 7)

Gjsn. liggetid 2008

Endring 2007-2008 7)

Gjsn. liggetid 2008

Endring 2007-2008 7)

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

2,7

-0,3

4,0

-0,4

2,2

-0,1

18,9

-2,0

Akershus universitetssykehus HF

3,0

-0,1

4,3

0,0

2,5

-0,1

20,6

-0,2

Sykehuset Asker og Bærum HF

3,0

-0,3

4,1

-0,4

2,6

-0,2

19,0

-3,2

Aker universitetssykehus HF

3,2

-0,6

5,3

-0,6

2,7

-0,3

22,1

0,3

Ullevål universitetssykehus HF

2,7

-0,3

4,7

-0,4

2,2

-0,1

16,1

-0,7

Sunnaas sykehus HF

14,5

3,6

15,3

-0,2

13,6

3,6

114,0

-7,9

Sykehuset Innlandet HF

3,1

-0,2

4,5

-0,2

2,7

-0,1

19,8

0,3

Rikshospitalet HF

3,3

-0,4

5,6

-0,1

2,6

-0,2

19,8

-0,3

Sykehuset Buskerud HF

2,8

-0,3

4,2

-0,3

2,4

-0,2

18,8

-1,1

Ringerike sykehus HF

2,8

-0,3

3,9

-0,2

2,5

-0,3

17,4

1,7

Blefjell sykehus HF

3,1

-0,2

4,1

-0,3

2,9

-0,2

17,3

0,5

Sykehuset i Vestfold HF

2,8

-0,1

4,4

-0,1

2,4

-0,1

19,5

-0,2

Sykehuset Telemark HF

3,6

0,3

5,0

-0,1

3,2

0,3

19,5

0,7

Sørlandet sykehus HF

2,5

-0,1

3,8

-0,1

2,3

-0,1

17,3

0,1

Diakonhjemmets sykehus

5,1

-0,1

6,4

-0,1

3,8

-0,2

24,1

0,5

Lovisenberg Diakonale Sykehus

3,2

0,0

5,6

-0,2

2,6

0,1

22,3

-1,2

Martina Hansens Hospital

2,9

-0,2

6,2

1,5

2,7

-0,2

7,8

1,0

Betanien hospital

2,3

-0,2

5,3

0,4

2,1

-0,2

8,7

0,4

Revmatismesykehuset

6,3

0,0

7,8

0,2

6,2

0,0

14,9

4,3

Helse Vest RHF

3,1

-0,1

4,8

-0,1

2,4

-0,3

21,6

2,8

Helse Stavanger HF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Fonna HF

3,0

0,0

4,1

0,0

2,6

0,0

15,7

0,6

Helse Bergen HF

3,5

-0,1

5,0

-0,4

2,8

-0,1

21,3

0,1

Helse Førde HF

3,1

-0,3

4,4

-0,3

2,8

-0,2

16,4

-3,0

Haraldsplass Diakonale Sykehus

3,7

-0,2

5,0

-0,7

3,0

-0,1

16,0

-0,8

Haugesund san.for. revmatismesykehus

3,6

-0,8

5,4

-1,2

3,4

-0,7

13,3

0,4

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

3,4

-0,1

5,1

-0,2

2,9

-0,1

20,9

0,3

Helse Nordmøre og Romsdal HF

3,2

0,0

5,0

0,2

2,7

0,0

20,6

1,5

St. Olavs Hospital HF

3,2

-0,1

5,0

-0,2

2,6

-0,1

21,2

0,5

Helse Nord Trøndelag HF

3,0

-0,1

4,6

0,0

2,6

-0,1

19,0

-0,2

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

2,9

-0,1

4,7

0,0

2,5

-0,1

21,9

1,2

Nordlandssykehuset HF

3,2

-0,2

4,7

0,0

2,6

-0,1

20,5

-0,3

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

3,2

-0,1

5,0

-0,1

2,6

-0,1

21,8

0,5

Helse Finnmark HF

3,1

0,0

4,1

0,0

2,7

0,0

15,6

0,3

Totalt 6)

3,1

-0,2

4,7

-0,2

2,6

-0,1

19,6

0,0

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Gjennomsnittlig liggetid er sum liggedager dividert på sum opphold. Opphold med utskrivingsdato=innskrivingsdato er gitt liggetid lik 0,5 døgn. Liggetid over 366 dager er satt lik 366 dager.

2) Alle opphold er lik sum antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

3) Skillet mellom døgnopphold og dagopphold er knyttet til oppholdstype og ikke faktisk liggetid, dvs. at noen døgnopphold vil kunne være opphold med innskrivingsdato lik utskrivingsdato.

4) Normalopphold er opphold med liggetid mindre enn eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

5) Langtidsopphold er opphold med liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

6) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

7) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |