Tabell 12.14
Andel opphold, andel øyeblikkelig-hjelpopphold og gjennomsnittlig liggetid for pasienter 80 år og eldre for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

 

Andel opphold for eldre 80 år og eldre 1)

Andel ø-hjelpsopphold for eldre 2)

Gjennomsnittlig liggetid for eldre 80 år og eldre 3)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

14,3

1,0

66,2

-2,3

5,1

-0,8

Akershus universitetssykehus HF

12,5

0,6

57,2

-1,6

4,6

-0,3

Sykehuset Asker og Bærum HF

16,6

0,4

75,3

0,2

6,2

-1,0

Aker universitetssykehus HF

23,0

1,7

51,9

-7,6

4,9

-1,1

Ullevål universitetssykehus HF

12,3

0,7

38,2

-2,9

4,2

-0,8

Sunnaas sykehus HF

1,2

0,5

0,0

0,0

9,1

1,9

Sykehuset Innlandet HF

17,0

-0,4

60,7

0,8

4,3

-0,2

Rikshospitalet HF

5,2

-0,1

9,2

0,3

3,7

-0,5

Sykehuset Buskerud HF

13,5

-0,9

54,0

-1,6

4,4

-0,3

Ringerike sykehus HF

17,2

0,3

61,3

-9,5

3,2

-0,7

Blefjell sykehus HF

17,9

-0,4

79,0

-1,7

5,9

-0,3

Sykehuset i Vestfold HF

16,3

0,9

51,9

-7,1

4,2

-0,2

Sykehuset Telemark HF

15,5

-8,3

55,4

22,1

3,4

2,1

Sørlandet sykehus HF

14,4

-0,3

51,4

-7,1

3,4

-0,3

Diakonhjemmets sykehus

28,8

0,7

89,0

3,0

8,6

0,0

Lovisenberg Diakonale Sykehus

19,2

0,7

54,4

5,8

4,8

0,1

Martina Hansens Hospital

5,7

0,7

3,9

-1,9

5,6

-0,2

Betanien hospital

21,5

-0,2

1,3

-0,6

2,1

-0,3

Revmatismesykehuset

4,7

0,3

1,0

-2,3

8,6

0,1

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

14,0

-0,5

45,6

0,1

4,7

-0,1

Helse Fonna HF

17,5

1,0

61,7

-2,6

4,3

-0,2

Helse Bergen HF

12,0

-0,1

61,5

0,6

5,4

-0,4

Helse Førde HF

19,3

0,4

53,5

-5,9

4,9

-0,7

Haraldsplass Diakonale Sykehus

26,5

-1,3

67,8

4,7

6,0

-0,3

Haugesund san.for. revmatismesh.

10,9

0,5

1,5

0,3

5,6

-2,1

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

15,6

-0,1

56,8

2,1

5,0

0,0

Helse Nordmøre og Romsdal HF

18,6

1,6

52,7

-5,8

4,8

-0,4

St. Olavs Hospital HF

14,2

0,0

52,2

-0,5

5,2

-0,3

Helse Nord Trøndelag HF

16,4

-0,5

65,1

-3,3

4,7

-0,3

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

17,0

-1,6

58,4

-5,1

4,7

-0,1

Nordlandssykehuset HF

13,2

-0,1

63,1

-3,9

6,5

-0,5

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

12,2

0,5

52,1

-6,9

5,3

-0,7

Helse Finnmark HF

11,4

1,4

74,0

-8,3

6,2

-1,1

Totalt 4)

14,5

-0,1

55,3

-0,9

4,7

-0,3

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Andel opphold for pasienter 80 år og eldre av samlet antall opphold.

2) Andel øyeblikkelighjelp-opphold for pasienter 80 år og eldre av samlet antall opphold for pasienter 80 år og eldre.

3) Gjennomsnittlig liggetid er sum liggedager dividert på sum opphold. Opphold med utskrivingsdato=innskrivingsdato er gitt liggetid lik 0,5 døgn. Liggetid over 366 dager er satt lik 366 dager.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

5) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |