Psykisk helsevern
I Opptrappingsplanen for psykisk helse er det et mål å øke tilgjengeligheten til tjenestene i det psykiske helsevernet. Et virkemiddel for å få til dette er økt produktivitet i poliklinikkene, og dette setter Opptrappingsplanen konkrete krav om.

Krav om økt produktivitet kan sees i sammenheng med det overordnede helsepolitiske målet om effektiv ressursutnyttelse. Produktivitet og effektivitet er begreper som kan oppfattes ulikt og som til dels er vanskelig å operasjonalisere for psykisk helsevern. Med indikatorer for produktivitet måler vi aktivitet i forhold til ressursinnsatsen.

I de følgende tabeller presenteres indikatorer for produktivitet eller kapasitetsutnytting i det psykiske helsevernet for voksne 2007-2008. Produktivitetstall for poliklinikker i det psykiske helsevernet for barn og unge vil bli publisert høsten 2009.
Følgende indikatorer er sentrale:

  • Konsultasjoner per fagårsverk 
  • Personell- og behandlerfaktor
  • Utskrivninger per årsverk og per døgnplass
  • Beleggsprosent

Personellfaktoren gir et estimat på antall årsverk som er tilgjengelig per belagt plass. Behandlerfaktor viser tilsvarende mål for universitets- og høyskoleutdannet personell. Utskrivninger per døgnplass måler bruken av døgnplassene med hensyn på pasientsirkulasjon, mens beleggsprosenten måler utnyttelsesgraden av døgnplassene.

For nærmere omtale av indikatorene, se: Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Alle indikatorer presenteres som gjennomsnittstall på nasjonalt og regionalt nivå.

Tabeller

 

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |