Aktivitet barn
Personell, døgnplasser og aktivitet – det psykiske helsevernet for barn og unge

Årsverk og døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2008

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Prosent endring
1998-2008

Årsverk totalt

2 155

2 408

2 882

3 033

3 507

3 682

3 763

75

Prosent endring fra året før

 

12

34

41

63

71

75

 

- herav polikliniske årsverk 1)

951

1 117

1 347

1 487

1 836

1 914

1 954

105

- herav årsverk ved døgn- og dagavdelinger

1 204

1 291

1 536

1 546

1 671

1 768

1 809

50

- årsverk psykiatere

91

96

113

130

138

150

170

87

- årsverk andre leger

74

90

115

117

154

157

165

123

- årsverk psykologer

394

468

541

629

732

778

817

107

- årsverk sosionomer

254

293

315

338

340

341

359

41

- årsverk annet terapipers. med høyskoleutdanning

810

937

1 211

1 219

1 425

1 432

1 497

85

- årsverk terapipersonale uten høyskoleutdanning

178

129

122

142

99

93

107

-40

- årsverk annet personell

354

395

466

460

618

730

649

83

Døgnplasser

293

297

312

326

335

334

323

10

 

Datakilde: SSB

1) Inklusive ambulant virksomhet

 

Aktivitet og produktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2008

 

1998

 

2000

 

2002

 

2004

 

2006

2007

2008

Prosent
endring
1998-2008

Totalt antall behandlede pasienter

20 634

26 320

30 467

39 340

47 280

49 479

53 111

157

- prosent endr. fra 1998

 

28

48

91

129

140

157

 

- poliklinisk behandling

19 097

24 372

29 137

37 565

46 214

48 332

52 038

172

- dag- og/eller døgnbehandling

1 537

1 948

2 177

2 534

2 461

2 315

2454

60

Behandlede pasienter i prosent av barn- og unge 0-17 år

2,0

2,5

2,8

3,6

4,3

4,5

4,8

140

Polikliniske tiltak:

 

 

 

 

 

 

 

 

– direkte tiltak 1)

129

171

235

346

474

528

604

368

– indirekte tiltak 1)

57

90

114

150

168

185

213

274

Polikliniske tiltak summert 1)

186

260

349

496

642

717

817

339

- prosent endr. fra 1998

 

40

88

167

245

285

339

 

Sum tiltak per fagårsverk

249

301

325

398

426

448

*

 

Sum pasienter per fagårsverk

25

28

27

30

30

30

*

 

 

Datakilde: SSB og NPR

1) Tallene er angitt i hele 1000

* Tall for 2008 blir først publisert i sektorrapporten for det psykiske helsevernet, høsten 2009

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |