Aktivitet voksne
Personell, døgnplasser og aktivitet – det psykiske helsevernet for voksne

Årsverk i institusjoner i det psykiske helsevernet for voksne etter personellkategori og driftsform. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2008

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Prosent endring
1998-2008

Årsverk totalt

13 654

14 092

15 013

15 585

16 533

16 700

16 726

23

 -prosent endring fra 1998

 

3

10

14

21

22

23

 

- årsverk poliklinikk 1)

1 535

1 647

2 142

2 243

2 693

2902

3073

100

- årsverk psykiatere

495

552

584

609

679

731

751

52

- årsverk andre leger

376

400

410

510

542

494

502

34

- årsverk psykologer

615

713

874

986

1 164

1 252

1 300

111

- årsverk psyk. spes. Sykepl.

2 644

2 839

2 919

3 348

3 594

3 599

3 399

29

- årsverk andre sykepl.

1 889

1 922

2 156

2 301

2 421

2 577

2 730

45

- årsverk annet høyskoleutd. terapipers.

1 163

1 382

1 372

1 488

1 640

1 491

1 576

36

- årsverk annet helsepers.

3 974

3 815

4 181

3 727

3 595

3 556

3 348

-16

- årsverk øvrig personell

2 498

2 469

2 518

2 616

2 897

2 999

3 120

25

 

Datakilde: SSB

1) Inklusive ambulant virksomhet

 

Døgnplasser i det psykiske helsevernet for voksne etter institusjonstype. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2008

Institusjonstype

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Prosent endring
1998-2008

Sykehus

3 070

2 989

2 982

2 814

2 838

2 689

2 539

-17

Distriktspsykiatriske tilbud

1 492

1 634

1 845

2 091

1 939

1 865

1 833

23

Sykehjem

1 298

1 029

544

208

141

133

127

-90

Andre døgninstitusjoner

120

117

74

56

62

59

58

-52

Totalt

5 980

5 769

5 445

5 169

4 980

4 746

4 557

-24

- prosentvis endring fra 1998

 

-4

-9

-14

-17

-21

-24

 

 

Datakilde: SSB

 

Aktivitet og ressursutnytting ved institusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2008

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Prosent endring
1998-2008

Utskrivinger

29 214

32 919

37 208

41 249

47 549

47 681

49 195

70

- prosent endring fra 1998

 

13

27

41

63

63

70

 

Oppholdsdøgn (døgnpas.) 1)

1 932

1 883

1 727

1 612

1 560

1 482

1 383

-28

- prosent endring fra 1998

 

-4

-2

-3

-1

-23

-28

 

Personellfaktor

2,1

2,3

2,6

2,9

3,1

3,3

3,5

67

Utskrivninger per årsverk

2,6

2,8

3,0

3,2

3,6

3,6

3,4

31

Utskrivninger per døgnplass

4,9

5,7

6,8

8,0

9,5

10,0

10,9

122

Polikl. konsultasjoner1

476

521

617

759

931

988

1 099

131

- prosent endring fra 1998

 

3

12

9

7

108

131

 

Konsultasjoner per fagårsverk

 388

383

352

400

410

400

415

7

 

Datakilde: SSB og NPR

1) Tallene er angitt i hele 1000

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |