Tabell 15.14
Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter oppholdstype, innleggelsesmåte og DRG-type 1). Liggedager per 1 000 innbyggere og antall liggedager. 2007 og 2008 2)

Pasientenes bostedsregion

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold medisinsk DRG

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

937

888

285

264

549

524

411

391

 

2 468 228

2 373 279

749 986

705 394

1 446 723

1 400 455

1 082 594

1 046 316

Vest

913

890

269

247

561

562

402

405

 

896 570

887 205

264 079

246 082

550 594

560 359

394 152

404 027

Midt-Norge

958

953

225

228

625

615

467

458

 

632 091

634 833

148 391

151 777

412 362

410 018

307 965

304 991

Nord

1 039

1 007

286

271

661

643

487

465

 

480 082

466 461

132 161

125 671

305 297

297 873

225 142

215 724

Alle bostedsreg.

945

909

273

256

573

556

424

411

 

4 476 971

4 361 777

1 294 617

1 228 923

2 714 976

2 668 704

2 009 852

1 971 058

Utl./uten bosted

16 244

15 864

1 005

1 188

14 512

13 677

9 084

8 208

Totalt

4 493 214

4 377 641

1 295 621

1 230 111

2 729 488

2 682 381

2 018 936

1 979 266

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Fra 2007 til 2008 ble enkelte DRG-er for øyesykdommer endret, slik at totalt 5 581 opphold som i 2007 ble gruppert i en kirurgisk DRG ville blitt gruppert i en medisinsk DRG i 2008. For å ivareta sammenlignbarheten mellom 2007 og 2008 har derfor disse oppholdene blitt kodet om til medisinsk DRG for driftsåret 2007. Dette gjelder opphold i DRG 36 med prosedyrekoder CKC10 eller CKC15.

2) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Opphold med mer enn 366 liggedager kodes om til 366 liggedager.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |