Tabell 15.17
Bruk av spesialisthelsetjenester for pasienter 80 år og eldre i bostedsregioner etter oppholdstype, innleggelsesmåte og DRG-type 1). Antall opphold og opphold per 1 000 innbyggere 80 år og eldre. 2007 og 2008

Pasientenes bostedsregion

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold medisinsk DRG

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

966

936

114

107

495

504

429

437

 

117 857

114 551

13 942

13 070

60 406

61 670

52 281

53 465

Vest

904

925

116

113

501

513

433

445

 

39 004

40 030

4 990

4 886

21 622

22 216

18 692

19 246

Midt-Norge

887

924

86

91

504

512

433

443

 

28 875

30 334

2 798

2 979

16 403

16 789

14 105

14 527

Nord

875

872

122

124

532

495

457

420

 

18 324

18 483

2 560

2 638

11 134

10 489

9 574

8 900

Alle bostedsreg.

934

926

111

107

501

506

433

438

 

204 060

203 398

24 290

23 573

109 565

111 164

94 652

96 138

Utl./uten bosted

195

200

4

5

163

174

128

145

Totalt

204 255

203 598

24 294

23 578

109 728

111 338

94 780

96 283

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Fra 2007 til 2008 ble enkelte DRG-er for øyesykdommer endret, slik at totalt 5 581 opphold som i 2007 ble gruppert i en kirurgisk DRG ville blitt gruppert i en medisinsk DRG i 2008. For å ivareta sammenlignbarheten mellom 2007 og 2008 har derfor disse oppholdene blitt kodet om til medisinsk DRG for driftsåret 2007. Dette gjelder opphold i DRG 36 med prosedyrekoder CKC10 eller CKC15.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |