Tabell 15.16
Bruk av spesialisthelsetjenester for pasienter 80 år og eldre i bostedsregioner etter innleggelsesmåte. Opphold per 1 000 innbyggere og antall opphold. 2007 og 2008

Pasientenes bostedsregion

Døgn- og dagopphold

Døgn- og dagopphold, ekskl. dagrehabilitering 1)

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Sør-Øst

465

430

502

507

414

418

496

506

 

56 691

52 552

61 165

61 999

50 442

51 130

60 539

61 872

Vest

394

410

510

514

383

400

510

514

 

17 007

17 764

21 997

22 266

16 526

17 318

21 994

22 266

Midt-Norge

381

411

505

513

380

410

505

513

 

12 420

13 494

16 445

16 829

12 374

13 457

16 445

16 829

Nord

325

363

550

508

296

346

550

508

 

6 804

7 704

11 520

10 779

6 189

7 344

11 520

10 779

Alle bostedsregioner

425

417

508

509

391

406

505

509

 

92 922

91 514

111 127

111 873

85 531

89 249

110 498

111 746

Utlendinger/
uten bosted

31

19

164

181

31

19

164

181

Totalt

92 953

91 533

111 291

112 054

85 562

89 268

110 662

111 927

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

Kontaktperson:

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |