Median ventetid for avviklede henvisninger og antall nyhenviste og avviklet i perioden, og ventende per 31.12 2007.per 1000 innbyggere. Fordelt etter bostedsområder. Tredje tertial 2007

Bostedsområde

Median ventetid avviklet

Avviklet per
1 000

Nyhenviste per 1 000

Ventende per
1 000

Østfold HF-område

50

40

54

34

Asker og Bærum HF-område

 

 

 

 

Hovedstads HF område

45

22

24

30

Innlandet HF-område

46

43

53

45

Ringerike HF-område

58

65

79

49

Buskerud HF-område

53

67

80

49

Blefjell HF-område

47

63

81

51

Vestfold HF-område

43

78

93

42

Telemark HF -område

36

67

74

53

Sørlandet HF-område

42

85

105

43

Stavanger HF-område

49

59

77

46

Fonna HF-område

50

60

74

44

Haukeland HF-område

50

65

75

34

Førde HF-område

50

42

53

59

Sunnmøre HF-område

56

79

98

69

Nordmøre og Romsdal HF-område

60

78

100

76

St. Olavs hosp. HF-område

58

81

103

49

Nord-Trøndelag HF-område

56

53

68

49

Helgeland HF-område

57

63

74

84

Nordland HF-område

49

77

107

73

UNN HF-område

57

68

95

59

Finnmark HF-område

58

68

88

79

Totalt

49

72

105

46

Variasjonskoeffisient 1)

0,13

0,22

0,20

0,33

Datakilde: Npr
1) Variasjonskoeffisienten (standardavvik/gjennomsnitt) kan variere mellom 0 og 1. Dess høyere verdi, dess større variasjon.


Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |