Ventetider

Her presenteres ventelistetall for somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) for periodene 3 tertial 2005 og 3 tertial 2007. Ventelistetallene er hentet fra NPR sin offentlig tilgjengelige og fleksible datakube over ventelistedata fra institusjoner innen spesialisthelsetjenesten.
(Se http://www.shdir.no/norsk_pasientregister/ventelister/).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |