Somatikk - Ventetider

Ventelistestatistikken er basert på data fra Npr og innbefatter:

  • Tall for antall nye henvisninger på venteliste i løpet av en periode (nyhenviste i et tertial (3 mnd.)). Dette beskriver tilstrømmingen til køen
  • Tall for antall ventende i kø på et gitt tidspunkt (øyeblikksbilde av køen) og hvor lenge disse har ventet før dette tidspunkt (ikke avsluttet ventetid)
  • Tall for antall som behandles og tas av ventelisten på ordinær måte i løpet av en periode (ordinært avviklede). For disse beregnes den reelle avsluttede ventetid


To ventetidsmål brukes; gjennomsnittlig og median ventetid.Den gjennomsnittlige ventetiden (aritmetisk gjennomsnitt) er sårbar for stor påvirkning av pasienter med svært avvikende ventetid, mens medianverdien er robust i forhold til dette.

Median ventetid er den verdi som deler fordelingen i to. 50 prosent venter kortere og 50 prosent lengre.
Fagområder med færre enn 1 000 henvisninger nasjonal er holdt utenfor.
Private kommersielle sykehus er ikke inkludert på grunn av manglende data.

Tabeller

 

 


.   

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |