Median ventetid i dager fordelt etter utvalgte fagområder og etter bostedsområder. Tredje tertial 2007 og endring i dager fra tredje tertial 2006. Pasienter ordinært avviklet fra venteliste i perioden (periodetall) 1)

Bostedsområde

Alle fagområder

Ortopedisk kirurgi

Generell kirurgi

Urologi

ØNH

Østfold HF-område

50

86

45

105

41

Asker og Bærum HF-område

 

 

 

 

 

Hovedstads HF område

45

68

48

85

42

Innlandet HF-område

46

70

34

66

47

Ringerike HF-område

58

77

70

74

48

Buskerud HF-område

53

67

66

86

48

Blefjell HF-område

47

62

28

40

70

Vestfold HF-område

43

58

57

82

36

Telemark HF–område

36

54

27

28

108

Sørlandet HF-område

42

76

31

45

94

Stavanger HF-område

49

82

22

65

89

Fonna HF-område

50

57

35

64

62

Haukeland HF-område

50

90

54

56

62

Førde HF-område

50

68

42

89

62

Sunnmøre HF-område

56

79

39

45

112

Nordmøre og Romsdal HF-område

60

145

46

69

80

St. Olavs hosp. HF-område

58

94

29

72

84

Nord-Trøndelag HF-område

56

94

49

73

79

Helgeland HF-område

57

70

30

48

78

Nordland HF-område

49

51

28

44

92

UNN HF-område

57

78

63

83

58

Finnmark HF-område

58

71

43

68

75

Totalt

49

72

39

65

64

Variasjonskoeffisient 2)

0,13

0,28

0,36

0,30

0,34

 Datakilde: Npr
1) Tall for Asker og Bærum HF inngår ikke i 2007-tallene
2) Variasjonskoeffisienten (standardavvik/gjennomsnitt) kan variere mellom 0 og 1. Dess høyere verdi, dess større variasjon.


Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |