Median ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2007 og endring i dager fra tredje tertial 2006. Pasienter som står på venteliste per 31.12.2007 (øyeblikkstall)

Bostedsregion

3 tertial 2007

Endring, i dager 3. tertial 2006-2007

Poliklinisk behandlling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Sør-Øst

53

62

53

53

1

9

-13

1

Helse Vest

62

40

70

62

3

-11

1

3

Helse Midt-Norge

68

111

87

73

8

0

-8

7,5

Helse Nord

60

77

87

61

7

23

14

7

Bor i utlandet,
Svalb, ukjent

47

61

250

52.5

-6

-116

155

-5,5

Totalt

59

76

68

59

5

11

-4

4

 Datakilde: Npr  

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |