Median ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2007 og endring i dager fra tredje tertial 2006. Pasienter ordinært avviklet fra venteliste i perioden (periodetall) 1)

Bostedsregion

3. tertial 2007

Endring, i dager 3. tertial 2006-2007

Poliklinisk behandling

Dag-
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag
behandling

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Sør–Øst

47

49

30

45

3

9

-3

2

Helse Vest

50

46

46

50

-5

6

1

-3

Helse Midt-Norge

56

81

53

57

6

4

1

4

Helse Nord

56

29

42

55

2

-7

8

5

Bor i utlandet,
Svalb, ukjent

34

19

16

28

0

-4.5

-1,5

-2,5

Totalt

50

55

38

49

1

9

0

1

 Datakilde: Npr

1) Tall for Asker og Bærum HF inngår ikke i 2007-tallene

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |