Gjennomsnittlig og median ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne. Etter pasientenes bosted. Ordinært avviklede fra venteliste tredje tertial 2007

Pasientens bostedsområde

Barn/unge

Voksne

Gj.snitt

Median

Antall

Gj.snitt

Median

Antall

Østfold HF-område

109

104

264

46

30

300

Akershus HF-område

70

64

176

61

49

265

Asker og Bærum HF-område

61

52

201

 

 

 

Oslo og Follo HF-område

58

41

652

47

31

1214

Innlandet HF-område

114

91

174

71

41

548

Buskerud HF-område

65

54

79

60

35

262

Ringerike HF-område

91

83

67

41

27

224

Blefjell HF-område

99

85

111

41

29

283

Vestfold HF-område

71

53

280

78

44

658

Telemark HF-område

89

91

125

45

34

339

Sørlandet HF-område

18

16

350

56

35

496

Stavanger HF-område

121

100

348

60

32

368

Fonna HF-område

108

76

167

90

36

19

Bergen HF-område

116

101

355

60

36

494

Førde HF-område

84

65

136

62

27

107

Sunnmøre HF-område

118

103

160

41

29

202

Nordmøre og Roms HF-omr.

128

122

177

41

34

290

St. Olavs Hosp. HF-område

90

72

237

70

46

636

Nord-Trøndelag HF-område

94

76

137

83

68

364

Helgeland HF-område

103

69

147

61

43

195

Nordland HF-område

75

57

245

67

50

227

Univ.sykeh. Nord-N HF-omr.

109

85

210

62

35

375

Finnmark HF-område

89

85

41

53

29

179

Total

87

64

4 839

58

36

8 086

Variasjonskoeffisient 1)

0,29

0,37

 

0,24

0,26

 

Datakilde: Npr

1) Variasjonskoeffisienten (standardavvik/gjennomsnitt) kan variere mellom 0 og 1. Dess høyere verdi, dess større variasjon.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |