Psykisk helsevern - Ventetider

Tallgrunnlaget for beregninger av ventetid innen psykisk helsevern inkluderer kun poliklinisk virksomhet i tredje tertial. Dataene inkluderer de tre siste månedene i året (tredje tertial) i 2006 og 2007.

For det psykiske helsevernet for voksne mangler data fra Asker og Bærum HF i 2007. Ofoten BUP og Alta BUP i Finnmark mangler i datagrunnlaget for det psykiske helsevernet for barn og unge samme år.

Det presenteres både gjennomsnittig og median ventetid . Den gjennomsnittlige ventetiden påvirkes lett av noen få med avvikende lang ventetid, mens medianverdien er robust for slike forhold. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt er knyttet usikkerhet til kvaliteten på ventelistedata innen psykisk helsevern.

Tabeller

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |