Gjennomsnittlig og median1) ventetid i dager til poliklinisk behandling innen psykisk helsevern for voksne. Fordelt etter helseregion. Pasienter ordinært avviklet

Foretak i

3. tertial 2006

3. tertial 2007

Endring

Gjennom-
snitt

Median

Gjennom-
snitt

Median

Gjennom-
snitt

Median

Helse Sør-Øst RHF

49

29

56

35

7

6

Helse Vest RHF

65

41

58

34

-7

-7

Helse Midt-Norge RHF

59

38

64

46

5

8

Helse Nord RHF

59

36

61

39

2

3

Private

45

27

47

42

3

15

Alle behandlingssteder

54

32

58

36

4

4

Datakilde: Npr

1) Median refererer til den verdi som deler fordelingen i to. Det vil si at halvparten venter kortere tid og halvparten lengre

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |