Gjennomsnittlig og median 1) ventetid i dager til poliklinisk behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. Fordelt etter helseregion. Pasienter ordinært avviklet

Foretak i

3. tertial 2006

3. tertial 2007

Endring

Gjennom-
snitt

Median

Gjennom-
snitt

Median

Gjennom-
snitt

Median

Helse Sør-Øst RHF

75

47

69

47

-6

0

Helse Vest RHF

121

98

112

91

-9

-7

Helse Midt-Norge RHF

96

73

107

93

10

20

Helse Nord RHF

92

67

94

67

2

0

Alle behandlingssteder

89

62

87

64

-2

2

Datakilde: Npr

1) Median refererer til den verdi som deler fordelingen i to. Det vil si at halvparten venter kortere tid og halvparten lengre

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |