Antall effektive senger 1) på somatiske sykehus etter helseforetak, 2006 2) og 2007, samt endring i prosent i perioden

Helseforetak

Antall
effektive senger

Endring

Pst. endr

2006

2007

06-07

06-07

Sykehuset Østfold HF

493

471

-22

-4,5

Sykehuset Asker og Bærum HF

245

244

-1

-0,3

Akershus universitetssykehus HF

516

511

-5

-0,9

Aker universitetssykehus HF

322

339

17

5,4

Ullevål universitetssykehus HF

804

773

-31

-3,9

Sykehuset Innlandet HF

952

916

-36

-3,8

Sunnaas sykehus HF

146

139

-7

-5,0

Rikshospitalet HF etter 2005

948

912

-36

-3,8

Ringerike sykehuset HF

130

126

-4

-3,0

Sykehuset Buskerud HF

367

383

16

4,5

Helse Blefjell HF

185

182

-3

-1,7

Sykehuset Telemark HF

436

441

5

1,1

Sykehuset i Vestfold HF

438

420

-18

-4,1

Sørlandet sykehus HF

595

593

-2

-0,3

Andre institusjoner med driftsavtale med
Helse Sør-Øst RHF

453

469

16

3,6

Helse Stavanger HF

592

574

-18

-3,0

Helse Fonna HF

323

319

-4

-1,2

Helse Bergen HF

983

1006

23

2,3

Helse Førde HF

318

296

-22

-6,9

Andre institusjoner med driftsavtale

med Helse Vest RHF

192

196

4

2,1

Helse Sunnmøre HF

373

359

-14

-3,7

Helse Nordmøre og Romsdal HF

266

255

-11

-4,2

St. Olavs Hospital HF

926

799

-127

-13,7

Helse Nord Trøndelag HF

268

271

3

1,1

Helgeland sykehus HF

196

182

-14

-7,4

Nordlandssykehuset HF

368

373

5

1,3

Universitetssykehuset i Nord Norge HF

639

621

-18

-2,8

Helse Finnmark HF

161

161

0

0,0

Private sykehus

190

186

-4

-2,1

Totalt 3)

12 835

12 518

-313

-2,4

Datakilde: Ssb
1) Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Det innebærer en korrigering av antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året. Sengedøgn for tekniske senger (for eksempel kuvøser) inngår i sengedøgn når pasienten ikke disponerer annen seng samtidig.
2) Fra 1.1.07 ble Hålogalandsykehuset HF nedlagt. 2006-tallene er tilpasset dette ved at 74 effektive senger fra Stokmarknes sykehus er lagt til Nordlandssykehuset HF og 168 effektive senger fra Harstad og Narvik sykehus er lagt inn under Universitetssykehuset i Nord Norge HF. Pga. av sammenslåingen av Helse Øst og Helse Sør har effektive senger for avtaleinstitusjonene i disse to regionene i 2006 blitt slått sammen i tabellen.
3) Totalsum kan avvike pga. avrundinger.

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |