Somatikk - Senger og personell
Her presenteres de personellressurser/årsverk som er benyttet i pasientbehandlingen og bruk av sengeressurser. Personellinnsatsen kategoriseres etter type stilling i hver helseregion, og som en rate per 1000 innbyggere både i bostedsregionene og i foretaksområdene. Antall effektive senger viser hvor mye sengeressurser som faktisk er benyttet i pasientbehandlingen i bostedsregionene og i foretaksområdene.

Det har vært en svak økning i antall årsverk i den somatiske spesialisthelsetjenesten i perioden 2006-2007, mens antall effektive senger har gått markert ned. Helse Midt-Norge fremstår som den regionen med størst nedgang i både personell og senger.

Nasjonale oversikter

Regionale oversikter

Oversikter på Helseforetaksnivå

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |