Årsverk per 1 000 innbyggere etter personellkategori. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. 2006 1) og 2007. Somatiske sykehus 2). Helseforetaksområder 3)

HF-område

Pasientens bosted

Leger

 

Syke-
pleiere 4)

 

Annet pasient-
rettet arbeid 5)

Adm./
kontor

Drift/
service

Totalt

Pst.
endr.

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006-
2007

Østfold

1,6

1,6

4,7

4,9

2,6

2,6

2,0

1,9

1,6

1,3

12,5

12,4

-1,1

Asker og Bærum

1,5

1,5

4,6

4,8

2,4

2,2

2,4

2,2

1,3

1,4

12,1

12,1

0,0

Hovedstads-
område

2,1

2,0

5,8

5,7

3,2

2,9

2,5

2,3

1,7

1,7

15,3

14,6

-4,8

Innlandet

1,5

1,7

4,8

4,8

2,4

2,8

2,1

2,3

1,4

1,4

12,2

13,0

6,1

Ringerike

1,4

1,5

4,3

4,4

2,3

2,2

1,7

1,7

1,3

1,3

11,1

11,0

-0,2

Buskerud

1,7

1,8

4,8

4,9

3,0

2,8

2,2

2,1

1,6

1,7

13,3

13,4

0,8

Blefjell

1,6

1,6

5,3

5,4

3,0

2,9

2,3

2,1

1,5

1,5

13,7

13,5

-1,5

Vestfold

1,7

1,7

5,4

5,5

2,8

2,6

2,5

2,4

1,6

1,6

14,0

13,9

-1,2

Telemark

1,6

1,8

5,3

5,9

3,0

2,9

2,2

2,2

1,3

1,4

13,4

14,1

5,7

Sørlandet

1,6

1,6

5,1

4,9

2,5

2,3

2,4

2,1

1,4

1,6

12,9

12,5

-3,4

Stavanger

1,6

1,6

4,9

4,8

2,5

2,7

2,0

1,7

1,6

1,7

12,7

12,4

-2,0

Fonna

1,7

1,8

5,5

5,3

2,4

2,3

1,9

1,8

1,8

1,7

13,2

13,0

-1,6

Haukeland

1,8

1,9

5,1

5,1

2,5

2,4

2,5

2,6

2,7

2,6

14,7

14,7

-0,2

Førde

1,7

1,7

5,4

5,4

2,9

2,8

2,1

2,1

2,2

2,1

14,3

14,1

-1,3

Sunnmøre

1,7

1,8

5,1

5,1

2,6

2,5

1,8

1,8

1,1

1,1

12,3

12,3

-0,1

Nordmøre og
Romsdal

1,9

1,9

6,4

6,3

2,7

2,7

2,2

2,1

1,5

1,4

14,7

14,3

-2,6

St. Olavs hospital

1,9

1,8

6,4

6,2

2,7

2,5

2,2

2,1

1,9

1,6

15,1

14,1

-6,5

Nord-Trøndelag

1,5

1,5

5,5

5,6

2,2

2,3

1,7

1,7

1,7

1,7

12,7

12,8

1,3

Helgeland

1,9

2,1

5,6

5,7

3,3

3,2

1,8

1,8

1,7

1,7

14,2

14,5

2,5

Nordland

1,9

2,0

5,5

5,9

3,4

3,5

1,7

1,8

1,2

1,2

13,7

14,4

5,1

UNN

2,5

2,5

6,3

6,4

5,2

5,0

1,6

2,1

1,7

1,7

17,3

17,8

2,5

Finnmark

2,2

2,3

7,3

7,0

4,2

3,8

2,2

2,9

1,9

2,0

17,8

18,0

0,9

Totalt

1,8

1,8

5,4

5,4

2,8

2,8

2,2

2,1

1,7

1,7

13,9

13,8

-0,9

Datakilde: Ssb/Npr
1) Ratene kan avvike noe fra i fjor pga oppdaterte tall.
2) Inkludert Betania Malvik (somatisk rehabiliteringssenter), Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter. Dette medfører 119 ekstra årsverk i forhold til tabell 13.1.
3) Fra 1.1.07 ble Hålogalandsykehuset HF nedlagt. 2006-tallene er tilpasset dette ved at årsverk fra Stokmarknes sykehus er lagt til Nordlandssykehuset HF og årsverk fra Harstad og Narvik sykehus er lagt inn under Universitetssykehuset i Nord Norge HF.
4) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.
5) Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |