Sengefaktoren 1) målt som antall effektive senger 2) i sykehus per 1000 innbyggere, 2006 og 2007. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. Bostedsregion

 RHF

 

Effektive senger per 1 000 innbygger

Prosentvis endring
2006-2007

2006 4)

2007

Helse Sør-Øst 3)

2,69

2,60

-3,1

Helse Vest

2,64

2,59

-1,9

Helse Midt-Norge

2,79

2,54

-8,7

Helse Nord

3,09

3,02

-2,5

Totalt

2,73

2,63

-3,6

Datakilder: SSB og NPR
1) Dette målet brukes for å fremstille geografiske variasjoner i sengekapasitet. Ved beregning av sengefaktoren tas det hensyn til gjestepasientflyt inn og ut av foretaket/regionen. Antall liggedager for døgnopphold fra pasientdata ligger til grunn: Dersom ti prosent av liggedagene ved et sykehus er generert av pasienter fra en bestemt region, forutsettes det at ti prosent av sykehusets effektive senger disponeres av dette fylket.
2) Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Det innebærer en korrigering av antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året. Sengedøgn for tekniske senger (for eksempel kuvøser) inngår i sengedøgn når pasienten ikke disponerer annen seng samtidig.
3) Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. Ratene for 2006 er med andre ord basert på en summering av Helse Øst og Helse Sør.
4) Ratene kan avvike noe fra i fjor pga oppdaterte tall.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |