Antall effektive senger 1) etter helseregion, 2006 og 2007, samt endring i antall og prosent

RHF 

 

Effektive senger

Endring

Pst. endring

2006

2007

2006-2007

2006-2007

Helse Sør-Øst 2)

7 030

6 920

-110

-1,6

Helse Vest

2 408

2 391

-17

-0,7

Helse Midt-Norge

1 833

1 685

-148

-8,1

Helse Nord

1 361

1 337

-24

-1,8

Private sykehus

190

186

-4

-2,1

Totalt

12 835

12 518

-317

-2,5

Datakilder: SSB
1) Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Det innebærer en korrigering av antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året. Sengedøgn for tekniske senger (for eksempel kuvøser) inngår i sengedøgn når pasienten ikke disponerer annen seng samtidig.
2) Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. Ratene for 2006 er med andre ord basert på en summering av Helse Øst og Helse Sør.

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |