Årsverk per 1 000 innbyggere etter personellkategori for 2006 1) og 2007. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. Somatiske sykehus 2). Bostedsområder

Pasientens
bosteds-region

 

Leger

 

Sykepleiere 3)

 

Annet pasient-rettet arbeid 4)

Adm./kontor

 

Drift/service

I alt

 

Prosent-vis endring

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006-2007

Helse Sør-Øst5

1,8

1,8

5,2

5,2

2,8

2,7

2,3

2,2

1,6

1,5

13,6

13,4

-1,0

Helse Vest

1,7

1,8

5,2

5,1

2,5

2,5

2,2

2,1

2,1

2,1

13,8

13,6

-1,1

Helse Midt-Norge

1,8

1,8

6,0

5,9

2,6

2,5

2,1

1,9

1,7

1,5

14,0

13,6

-2,8

Helse Nord

2,2

2,3

6,1

6,2

4,2

4,1

1,8

2,1

1,6

1,6

15,8

16,2

2,5

Totalt

1,8

1,8

5,4

5,4

2,8

2,8

2,2

2,1

1,7

1,7

13,9

13,8

-0,9

Datakilde: Ssb og Npr
1) Ratene kan avvike noe fra i fjor pga. oppdaterte tall.
2) Inkludert Betania Malvik (somatisk rehabiliteringssenter), Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter. Dette medfører 119 ekstra årsverk i forhold til tabell 13.1.
3) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.
4) Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.
5) Fra og med 1.1.2007 ble Helse Øst RHF og Helse Sør RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. Ratene for 2006 er med andre ord basert på en summering av Helse Øst og Helse Sør.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |