Antall årsverk 1) i prosentandel etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2006 og 2007. Endringer i prosentpoeng

Personellgrupper

2006

2007

Prosentpoeng endring
2006-2007

Leger

12,9

13,2

0,3

Sykepleiere 2)

38,8

39,1

0,3

Hjelpepleiere/barnepleiere

7,0

6,5

-0,5

Annet behandlingspersonell 3)

10,6

10,8

0,2

Annet pasientretta arbeid 4)

2,8

2,8

-0,1

Administrasjon og kontorpersonell

15,7

15,6

-0,2

Service og driftspersonell

12,1

12,0

-0,1

Totalt

100,0

100,0

 

Datakilde: Ssb
1) Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid). Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus.  Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg SG1 og SV2 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).
2) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.
3) Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.
4) Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |