Antall årsverk 1) etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2006 og 2007. Endring i antall og prosent. Punkttall per 31. desember i driftsåret

 

 

2006

2007

Endring i antall
2006-2007

Prosentvis endring
2006-2007

Leger

8 412

8 640

228

2,7

Sykepleiere 2)

25 250

25 560

310

1,2

Hjelpepleiere/barnepleiere

4 567

4 261

-306

-6,7

Annet behandlingspersonell 3)

6 910

7 087

177

2,6

Annet pasientretta arbeid 4)

1 843

1 806

-37

-2,0

Administrasjon og kontorpersonell

10 248

10 179

-69

-0,7

Service og driftspersonell

7 911

7 849

-62

-0,8

Totalt

65 140

65 382

242

0,4

Datakilde: Ssb
1) Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid). Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. For definisjoner og datagrunnlag, se SG1 og SV2 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).
2) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.
3) Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.
4) Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |