Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste per innbygger, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2006 og 2007. Millioner kroner i løpende priser. Helseregioner

 

Helseregion

2006

Avvik fra gjennom-snittet
i prosent

2007

Avvik fra gjennom-snittet i prosent

Realendring 1)
2006-2007

Helse Sør-Øst

11 334

99,3

12 456

101,2

3,6

Helse Øst

10 472

91,7

 

 

 

Helse Sør

12 944

113,3

 

 

 

Helse Vest

10 091

88,4

10 805

87,7

0,9

Helse Midt-Norge

12 021

105,3

12 616

102,5

-1,1

Helse Nord

13 831

121,1

14 277

115,9

-2,7

Gjennomsnitt

11 420

100,0

12 313

100,0

1,6

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

1) Ved beregning av reell endring er kostnader deflatert med 6,1 prosent, se kapittel 2 for nærmere diskusjon av deflatorer.

Definisjoner se vedlegg SV3 "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten"

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |