Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør 2006 og 2007 og netto gjestepasientkostnader. Millioner kroner i løpende priser. Regionale helseforetak

 

RHF

Sum somatikk 2006

Sum somatikk 2007

Prosentvis
nominell
endring
 2006-2007

Prosentvis
reell
endring 1)
2006-2007

Helse Sør-Øst RHF

29 448

32 807

11,4

5,0

Helse Øst RHF

17 720

 

 

 

Helse Sør RHF

11 729

 

 

 

Helse Vest RHF

9 763

10 606

8,6

2,4

Helse Midt-Norge RHF

7 853

8 322

6,0

-0,1

Helse Nord RHF

6 393

6 597

3,2

-2,8

Totalt

53 458

58 331

9,1

2,8

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

Totale driftskostnader summert over regionale helseforetak samsvarer ikke nøyaktig med totale driftskostnader presentert i tabeller for nasjonale tall. Dette skyldes i hovedsak uklarhet rundt gjestepasientoppgjøret.
1) Ved beregning av reell endring er kostnader deflatert med 6,1 prosent, se kapittel 2 i SAMDATA Nøkkeltallsrapport for spesialisthelsetjenesten for nærmere diskusjon av deflatorer.

Definisjoner se vedlegg SV3 "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten"

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |