Totale driftskostnader til, og finansiering av, somatisk spesialisthelsetjeneste. 2006 og 2007. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter. Millioner kroner løpende priser. Prosentandeler og prosentvis endring av finansieringskomponenter

 

 

 

2006

2007

Prosentvis
nominell endring
2006-2007

Prosentvis
reell
endring 1)
2006-2007

Mill. Kr.

Prosent-
andel

Mill. Kr.

Prosent-
andel

Totale driftskostnader

53 364

100,0

58 396

100

9,4

3,1

 

 

 

 

 

 

 

A. Øremerkede aktivitetstilskudd

 

 

 

 

 

 

Innsatsstyrt finansiering

13 987

26,2

14 793

25,3

5,8

- 0,3

Polikliniske refusjoner

3 010

5,6

3 137

5,4

4,2

- 1,8

B. Tilskudd til forskning og
nasjonale kompetansesentra

593

1,1

760

1,3

28,2

20,8

C. Pasientbetaling

854

1,6

891

1,5

4,3

- 1,7

D. Andre refusjoner/tilskudd,
salgsinntekter mv.

1 814

3,4

1 995

3,4

10,0

3,7

E. Driftskostnader finansiert av RHF 2)

33 106

62,0

36 819

63,1

11,2

4,8

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

1) Ved beregning av reell endring er kostnader deflatert med 6,1 prosent, se kapittel 2 i "SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007" for nærmere diskusjon av deflatorer.
2) Kostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansierings¬komponentene angitt under A, B, C, og D. Det vil si at E = Totale driftskostnader – (A + B + C + D).
Definisjoner se vedlegg SV3 "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten"

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |