Øremerkede tilskudd 1) fra staten til psykisk helsevern. Regionalt nivå 2006 og 2007. Millioner kroner (løpende priser) og prosentvis nominell endring

 RHF

 

Psykisk helsevern

2006

2007

Pst.
endring

Helse Sør-Øst RHF

798

1 000

25,3

Helse Øst RHF

516

 

 

Helse Sør RHF

282

 

 

Helse Vest RHF

386

416

7,8

Helse Midt-Norge RHF

203

225

10,8

Helse Nord RHF

178

222

24,7

Totalt

1 565

1 863

19,0

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne for alle regioner i 2006 og 2007. Det presenteres derfor kun sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i psykisk helsevern totalt i 2006 og 2007.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |