Psykisk helsevern
I det følgende presenteres nasjonal og regional utvikling i kostnader til, og finansiering av, henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne fra 2006 til 2007.

I 2007 var totale kostnader (ekskl. kapitalkostnader) til psykisk helsevern på nasjonalt nivå 14,8 milliarder kroner. Herav var kostnadene til psykisk helsevern for barn og unge 2,5 milliarder kroner og kostnadene til psykisk helsevern for voksne 12,3 milliarder kroner. Kapitalkostnadene i psykisk helsevern utgjorde i 2007 1,2 milliarder kroner, hvorav 979 millioner kroner var knyttet til psykisk helsevern for voksne. Totale kostnader til psykisk helsevern inkludert avskrivninger mv. var dermed ca. 16 milliarder kroner.

Korrigert for prisstigningen har økningen i de totale driftskostnadene til psykisk helsevern ekskl. kapitalkostnader vært 718 millioner kroner, eller 5,1 prosent  . Psykisk helsevern for barn og unge har økt med 124 millioner kroner, eller 5,2 prosent fra 2006 til 2007, og psykisk helsevern for voksne har økt med 586 millioner kroner, eller 5,1 prosent. Kostnadsveksten i psykisk helsevern for barn og unge var dermed på samme nivå som veksten i psykisk helsevern for voksne. Til sammenlikning var veksten i somatisk spesialisthelsetjeneste på 3,1 prosent. Sterk lønnsøkning og kraftig vekst i pensjonskostnadene har vært med på å gi sterk kostnadsvekst fra 2006 til 2007 sammenliknet med utviklingen fra 2005 til 2006.

Korrigert for gjestepasientoppgjøret øker totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til psykisk helsevern i alle fire helseregioner fra 2006 til 2007. Korrigert for prisvekst på 6,1 prosent har Helse Sør-Øst RHF den høyeste kostnadsveksten med 8,4 prosent, mens Helse Vest RHF og Helse Nord RHF begge øker med 4,5 prosent. Helse Midt-Norge RHF øker relativt minst med 1,9 prosent. Mens det er relativt små forskjeller i veksten mellom psykisk helsevern for barn og unge (7,0 prosent) og psykisk helsevern for voksne (8,6 prosent) i Helse Sør-Øst RHF, er veksten i psykisk helsevern for barn og unge (10,7 prosent) i Helse Nord RHF mer enn dobbelt så sterk som veksten i psykisk helsevern for voksne (3,1). I Helse Vest RHF er realveksten i psykisk helsevern for voksne (5,1 prosent) sterkere enn veksten i psykisk helsevern for barn og unge (1,2 prosent), mens Helse Midt-Norge RHF har negativ realvekst i psykisk helsevern for barn og unge (-2,7 prosent) og 2,9 prosent vekst i psykisk helsevern for voksne.

Omtrent 78 prosent av kostnadene finansieres av de regionale helseforetakene (RHF) i 2007. Andelen som finansieres av RHF-ene residualbestemmes, og har blitt marginalt redusert sammenliknet med 2006. Blant annet skyldes dette økning i statlige øremerkede tilskudd i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse. Fra å benytte 1,66 milliarder kroner av opptrappingsplanmidlene i 2006 (faste 2007-kroner), har helseforetakene tatt 1,86 milliarder kroner av disse midlene til inntekt i 2007. Dette er en økning på 12,2 prosent. Polikliniske refusjoner ligger som i 2006 stabilt på rundt 5 prosent av totale driftskostnader.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |