Kostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til, og finansiering av, psykisk helsevern totalt, PHV-BU og PHV-V
Kostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til, og finansiering av, psykisk helsevern totalt, PHV-BU og PHV-V. Ekskl. private institusjoner uten driftsavtale og korrigert for gjestepasientoppgjøret. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i 2007. Regionalt nivå. Millioner kroner

 

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Totalt RHF

Totale driftskostnader

8 424

2 915

1 835

1 619

14 792

 - herav PHV-BU

1 397

477

300

327

2 501

 - herav PHV-V

7 027

2 438

1 535

1 292

12 292

Finansiert av:

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

442

136

103

90

771

 - herav PHV-BU

165

56

39

40

300

 - herav PHV-V

277

80

64

50

471

B. Øremerkede statstilskudd 1)

1 000

416

225

222

1 863

 - herav PHV-BU

*

*

*

*

*

 - herav PHV-V

*

*

*

*

*

C. Pasientbetaling

44

10

12

9

75

 - herav PHV-BU

0

0

0

0

0

 - herav PHV-V

44

10

12

9

75

D. Andre inntekter

418

90

114

43

665

 - herav PHV-BU

52

17

9

11

89

 - herav PHV-V

365

73

106

33

576

E. Finansiert av RHF 2)

6 499

2 237

1 374

1 250

11 360

 - herav PHV-BU

1 179

404

252

276

2 111

 - herav PHV-V

5 320

1 833

1 122

974

9 249

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne i 2006 og 2007. Det presenteres derfor kun sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i psykisk helsevern totalt i 2006 og 2007.
2) Driftskostnader finansiert av RHF residualbestemmes, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene A, B, C og D. I denne tabellen har vi korrigert for gjestepasientoppgjøret, og tallene som framkommer her vil avvike noe fra tallene presentert i tabell 5.3 for denne variabelen.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |