Om data

I den grad tallgrunnlaget har gjort det mulig er det i fremstillingen skilt mellom kostnader og finansieringskomponenter til henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne, samt sum kostnader og finansiering av de to pasientgruppene. Grunnet korreksjon for gjestepasientoppgjøret og kjøp hos private institusjoner uten driftsavtale vil totale driftskostnader på nasjonalt nivå avvike noe fra totale driftskostnader når utgiftene ved de regionale helseforetakene summeres. Dette redegjøres nærmere for i beskrivelsen av datagrunnlag og definisjoner i vedleggene til dette kapitlet, som kan lastes ned fra høyre marg.

Kontrollen av regnskapsdata for 2007 har avdekket enkelte feil og mangler i materialet for 2006, og korreksjoner har blitt utført fortløpende. Tallgrunnlaget for 2006 vil derfor avvike noe fra de regnskapstallene som ble presentert i fjorårets utgave av SAMDATA Nøkkeltall. I tabellene presenteres tall i løpende priser for 2006. Ved sammenlikning med 2006 har vi i teksten presentert realstørrelser på bakgrunn av SSBs deflator for prisvekst i konsum av helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen (6,1 prosent). Vi kunne alternativt brukt Helse- og omsorgsdepartementets deflator (prisvekst lik 3,8 prosent). Jf. tabell 2.2 i den trykte utgaven av rapporten og vedlegg SV6 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”.  for nærmere utgreiing om forskjellene mellom de to deflatorene.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |