Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til, og finansiering av, psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. Nasjonalt nivå 2006 og 2007.
Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til, og finansiering av, psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. Nasjonalt nivå 2006 og 2007. Millioner kroner (løpende priser) og prosentvis nominell endring

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern totalt

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

2006

2007

Pst. endr.

Totale driftskostnader
(ekskl. avskrivninger)

2 238

2 498

11,6

11 001

12 266

11,5

13 239

14 764

11,5

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

268

300

11,8

401

471

17,3

669

771

15,1

B. Øremerkede statstilskudd 1)

*

*

 

*

*

 

1 565

1 863

19,0

C. Pasientbetaling

0

0

0,0

75

75

0,0

75

75

0,0

D. Andre inntekter

75

89

18,6

369

576

56,1

444

665

49,7

E. Finansiert av RHF 2)

*

*

 

*

*

 

10 485

11 392

8,6

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne i 2007. Det presenteres derfor kun samlet sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i 2006 og 2007.
2) Driftskostnader finansiert av RHF residualbestemmes, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene A, B, C og D. Da vi ikke kan skille mellom øremerkede tilskudd til psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne, presenteres kun sum.

For definisjoner og datagrunnlag, se PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” . I samme dokument finner du også alternativer til deflator for korrigering av prisvekst , se SV6. 

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |