Tilgjengelighet

Ventetider for pasienter til døgnbehandling i somatisk spesialisthelsetjeneste ble redusert fra 92 dager til 64 dager fra 1. tertial 2002 til 1. tertial 2007, målt for avviklede opphold. Det ble mindre forskjeller i ventetid mellom fagområdene. De fagområdene som hadde lengst ventetid i 2002, er de som hadde størst nedgang i perioden; ortopedi, ØNH- og øyesykdommer og kirurgi. Alle fagområder har en nedgang i perioden, men ØNH- og øyesykdommer samt fysikalsk medisin og rehabilitering har hatt en svak økning i slutten av perioden. Ventetiden for dagoppholdene og poliklinisk behandling har også blitt redusert med henholdsvis 28 og 18 prosent i hele perioden, men her har det vært en økning fra 1. tertial 2006 til 1. tertial 2007. Her er det variasjon mellom fagområdene da flere fagområder har hatt en økning i ventetider over hele perioden.

De regionale forskjellene i samlet gjennomsnittlig ventetid er blitt betydelig mindre i perioden 2002-2006: differansen mellom de to regionene med lengst og kortest ventetid er nesten halvert, fra 43 til 17 dager. Det har vært nedgang i alle regionene, men det har vært store forskjeller i størrelsen på nedgangen. I alle regioner er det innenfor fagområdene kirurgi, ortopedi og ØNH og øyesykdommer at den største reduksjonen i ventetiden har skjedd.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |