Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste 2002-2006

Gjennomgangen i dette kapitlet (som er kapittel 2 i SAMDATA Sektorrapport for spesialisthelsetjenesten 2006) tar utgangspunkt i styringsindikatorer for sentrale helsepolitiske målsettinger, hvor indikatorene sees i sammenheng. Følgende områder gjennomgås:

De regionale analysene omfatter de regionale helseforetakenes ”sørge for ansvar”, som innebærer at utgangspunktet er de pasientene som har bosted i den enkelte region, uavhengig av om de bruker sykehus innenfor eller utenfor egen region. I tillegg til dag- og døgnopphold, brukes også DRG-poeng som aktivitetsmål. DRG-poeng indikerer hvor store ressurser som antas å være knyttet til den enkelte pasientbehandlingen.

Beskrivelse av innsats- og aktivitetsutviklingen er konsentrert om fire nøkkelindikatorer:

  • Kostnader
  • Personell
  • DRG-poeng
  • Forbruksrater

Forbruket av sykehustjenester analyseres gjennom å studere elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp etter oppholdstype og DRG-type (medisin/kirurgi) nasjonalt og regionalt. I tillegg fokuseres det på den regionale utviklingen i forbruk av DRG-poeng. Videre presenteres nasjonale og regionale tall for samlet personellinnsats og brutt ned på personellkategorier. Tilgjengelighet beskrives ved å se på ulike aspekter ved ventetid. Den nasjonale utviklingen i gjennomsnittlig ventetid for avviklede opphold etter fagområde for innleggelse, dagbehandling og poliklinisk behandling beskrives. Den regionale utviklingen i gjennomsnittlig ventetid for avviklede opphold gjennomgås for alle omsorgsnivåer samlet. Nasjonal og regional utvikling for langtidsventende (ventetid mer enn 6 måneder) blir også beskrevet.

Utviklingen for kreft, KOLS og diabetes beskrives ved forbruksrater på nasjonalt og regionalt nivå, og kvinneperspektivet ivaretas ved å presentere kjønnsspesifikke forbruksrater. 

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |