Personellet

Personellet i somatisk spesialisthelsetjeneste økte med 4 544 årsverk eller 7,5 prosent fra 2002 til 2006. Sammenligner vi med fireårsperioden før, 1999-2002, var økningen i personellinnsats på 8 prosent, dvs. omtrent det samme. Korrigert for befolkningsutviklingen er økningen på ca. 5 prosent. I perioden var økningen i personellinnsats sterkest det første året etter reformen, da samlet antall årsverk økte med 1 975, dvs. over 3 prosent. Legene har den sterkeste veksten i perioden, med en vekst på 12 prosent i legeårsverkene per 1 000 innbyggere. Personell knyttet til drift og service var den eneste gruppen som hadde en nedgang i perioden.

Selv om legeårsverkene har økt mest av alle personellgruppene er det regionale forskjeller i veksten i legeårsverkene. I Helse Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord har legeårsverkene per 1 000 innbyggere hatt den sterkeste veksten av alle grupper. I Helse Sør og Helse Vest var det administrativt personale som hadde den sterkeste veksten av alle personellgruppene.

Sykepleierårsverk var eneste personellkategori med klar økning fra 2005 til 2006. Stagnasjon i legeårsverk og økning i sykepleierårsverk siste år finner vi for samtlige helseregioner med unntak av for Helse Nord.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |