Kvinneperspektivet

I 1999 avdekket den offentlige utredningen om kvinners helse i Norge stor kunnskapsmangel og manglende integrering av kjønnsperspektivet i helsepolitikk og – praksis (NOU 1999). I kjølvannet av utredningen har det vært et sentralt satsningsområde å innarbeide kjønnsperspektivet i offentlige beslutningsprosesser, og i 2003 lanserte regjeringen den såkalte kvinnehelsestrategien (St.meld. nr. 16 (2002-2003)), der målet er å følge opp og styrke arbeidet som er gjort siden utredningen ble lagt fram. En sentral del av satsingen er å fokusere på kvinners helse på områder hvor strukturelle eller biologiske forhold gjør dette nødvendig. En rekke viktige helseproblemer og målgrupper nevnes i strategidokumentene, og det er her fokusert på tre av disse:

  • Lungekreft
  • Diabetes
  • KOLS

Utviklingen i forbruket for pasienter med lungekreft har vært forskjellig mellom kvinner og menn i perioden fra 2002 til 2006. Det var over 50 prosent økning i antall opphold per 1 000 innbyggere for kvinner, mens tilsvarende økning for menn var under halvparten; kun 23 prosent. I faktiske tall økte antall lungekreftopphold for kvinner fra 4 523 i 2002 til 7 031 i 2006, mens økningen for menn var fra 7 736 til 9 295 opphold. Dette avspeiler at antall nye tilfeller av lungekreft øker blant kvinner, mens forekomsten har holdt seg stabil for menn.

Det er også en viss kjønnsforskjell når det gjelder forbruksrater for diabetes. For kvinner har det vært en 24 prosents økning i forbruksrater mot en 19 prosents økning for menn.

Det er kun marginale kjønnsforskjeller i forbruket for pasienter med KOLS. Det er imidlertid fortsatt uavklart om kjønn er en uavhengig risikofaktor for å utvikle KOLS. Selv om flere nyere studier som har vurdert forekomst av KOLS (i Norge og Sverige) ikke har funnet holdepunkter for dette (Johannesen m.fl. 2005a; 2005b), finnes det flere studier som dokumenter at kvinner tåler røyking dårligere enn menn og derfor lettere utvikler KOLS når de røyker (Prescott m.fl. 1997; Watson m.fl. 2005).

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |