Forbruk

Veksten i samlet antall opphold per 1 000 innbyggere var i hele femårsperioden på 21 prosent. Aktivitetsøkningen var sterkest det første året etter sykehusreformen, med en vekst på 9 prosent fra 2002 til 2003. De påfølgende årene har veksten årlig vært på 3 til 4 prosent. Det er dagbehandlingene som har hatt den kraftigste veksten i femårsperioden med en vekst på 48 prosent i antall dagopphold per 1 000 innbyggere. Det polikliniske forbruket har vokst med 13 prosent i samme periode.

Alle regionene hadde en sterk økning i medisinsk dagbehandling i perioden. De regionale forskjellene i forbruket er imidlertid store her, og har økt utover i perioden. Økningen i medisinsk dagbehandling var klart størst for befolkningen bosatt i helseregion Sør. Bruken av dagkirurgi har hatt en avtagende vekst eller nedgang i slutten av perioden. Dette henger trolig sammen med mindre bruk av private kommersielle sykehus i slutten av perioden. Det observeres en nedgang i kirurgiske opphold, både dagkirurgi og døgnopphold, fra 2005 til 2006. Denne utviklingen med nedgang eller utflating av veksten i kirurgiske opphold ser vi i samtlige helseregioner.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |