Aktivitet, kostnader og personell

I 2006 brukte man 15 prosent mer penger og 3 prosent flere årsverk på å gjennomføre 21 prosent flere opphold og produsere 13 prosent flere DRG-poeng enn i 2002. Korrigert for nye oppgaver og omlegging av arbeidsgiveravgiften var kostnadsøkningen i perioden på 9 prosent. Aktivitetsøkningen var sterkest det første året etter reformen. Fra 2003 til 2006 har det vært en jevn aktivitetsvekst målt i opphold, mens differansen i forhold til DRG-poeng ble større mot slutten av perioden. Det var en noe svakere aktivitets- og kostnadsvekst (korrigert for nye oppgaver) siste året sammenlignet med perioden under ett.

De regionale oversiktene viser at det i 2002 var minst forskjell mellom regionene i personellinnsatsen målt i forhold til innbyggerne bosatt i regionene. Forskjellene her avtar i løpet av perioden. Det motsatte var tilfelle for kostnadene i forhold til innbyggerne da disse var relativt store i utgangspunktet og økte i perioden. Aktiviteten målt i forhold til innbyggertallene økte også i perioden, både målt i forhold til antall opphold og DRG-poeng.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |