Regionale utviklingstrekk
Dette kapitlet (som er kapittel 7 i SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2006) gir en oversikt over utviklingen i helseregionene fra 1998 til 2006.

Forskjellene i ressursinnsats, målt ved personelldekningen har holdt seg relativt stabile gjennom planperioden både for tjenestene samlet, og for tjenestene for voksne alene. Forskjellene har gjennom hele perioden vært langt større innenfor tjenestetilbudet for barn og unge. Forskjellene her har imidlertid avtatt i løpet av perioden.

Det er større forskjeller i ressursinnsats innen tjenestene til barn og unge enn i tjenestene til voksne. Samlet sett har forskjellene avtatt over perioden, selv om de fortsatt er betydelig større enn for tjenester til voksne og totalt.

Forskjellene i driftskostnader reflekterer både forskjeller i prioritering og forskjeller i samlede driftsutgifter (inklusive somatiske tjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Mens en på landsbasis har kommet langt i retning av å gi et tilbud til fem prosent av alle barn og unge, varierer dekningsgraden betydelig mellom regionene, fra 6,0 prosent i Helse Nord, til 3,5 prosent i Helse Vest.

Driften av døgnavdelinger utgjør 85 prosent av ressursinnsatsen i tjenestene for voksne. Helse Øst har, både målt ved personellinnsats ved døgnavdelingene og (ved siden av Helse Vest) døgnplasser, høyere dekningsgrad enn de øvrige regioner. Pga. lav produktivitet (få utskrivninger per årsverk på grunn av lang varighet av oppholdene) kommer regionen likevel ut med det laveste forbruket av tjenester, målt ved utskrivninger. Helse Nord har, på tross av den laveste dekningen av døgnplasser flest utskrivninger i forhold til innbyggertallet, ettersom pasientgjennomstrømningen er langt høyere enn i de øvrige regionene.

De psykiatriske poliklinikkene står for om lag 15 prosent av ressursinnsatsen i tjenester for voksne. Med unntak av Helse Nord har utviklingen vært den samme i alle helseregionene. Etter en fase med sterk ekspansjon av virksomheten ved starten av opptrappingsplanen, falt produktiviteten målt ved antall konsultasjoner per behandler. Etter at virksomheten ble konsolidert, steg produktiviteten i perioden 2002-2005. Fra 2005 til 2006 sank produktiviteten noe i regionene Sør, Øst og Vest.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |