Psykisk helsevern i opptrappingsperioden
Dette kapitlet (som er kapittel 6 i SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2006) gir en kvantitativ oversikt over utviklingen i perioden 1998-2006.

Økt aktivitet overfor barn og unge
I det psykiske helsevernet for barn og unge har det vært en noe kraftigere vekst i driftskostnader justert for prisvekst enn for personell – 72 mot 63 prosent økning i perioden 1998-2006. Forskjellen i utvikling kan ha flere årsaker. Det har i perioden vært en klar økning i fagpersonell med høyskole- eller universitetsutdanning. Dette innebærer at kostnadene per årsverk også øker. Samtidig ble det i forbindelse med Eierskapsreformen gjennomført store omorganiseringer og omlegging av regnskapssystemene, noe som kan ha hatt konsekvenser for fordelingen av felleskostnader mv.

Det har vært en vesentlig sterkere prosentvis vekst i antall behandlede pasienter gjennom perioden enn tilsvarende vekst i ressurser. Dette henger sammen med at ressursveksten i tjenestene for barn og unge har vært større for polikliniske tilbud (86 prosent flere årsverk) enn for dag-/døgntilbud (39 prosent flere årsverk). Poliklinikkene vil nødvendigvis nå flere pasienter per behandler sammenliknet med de mer ressurskrevende dag-/døgntilbudene. I tillegg har antall pasienter økt mer enn veksten i personell både for polikliniske - og dag-/ døgntilbud. Det vil igjen si at hver behandler gir tilbud til flere pasienter.

Det har vært en vekst på hele 245 prosent i antall behandlingstiltak i perioden 1998 til 2006. Dette er vesentlig sterkere enn veksten i antall poliklinisk behandlede pasienter på 142 prosent. Den registrerte økningen i tiltak har vært kraftigere i perioden etter enn i perioden før eierskapsreformen. Det er sannsynlig at noe av tiltaksveksten kan tilskrives endret registreringspraksis som følge av økt vektlegging av inntjening og produktivitetsutvikling.

Økt aktivitet også i tjenesten for voksne
I det psykiske helsevernet for voksne har utviklingen i kostnader justert for prisvekst (23 prosent) og personell (21 prosent) vært tilnærmet lik gjennom perioden 1998-2006. Det ble utført 96 prosent flere polikliniske konsultasjoner i perioden. Antall oppholdsdøgn ble redusert med 19 prosent i samme periode, mens det ble 63 prosent flere utskrivinger fra døgninstitusjonene. Dette innebærer at det har blitt flere utskrivinger per oppholdsdøgn som igjen indikerer kortere oppholdstider.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |