Opptrappingsplanen: Status psykisk helsevern for voksne
Dette kapitlet (som er kapittel 5 i SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2006) drøfter hvor langt en er kommet i å oppfylle Opptrappingsplanen mål for tjenestene til barn og unge.

Personell
Opptrappingsplanens mål om 2 300 nye årsverk ble nådd i 2005. Målet om kompetanseheving (at minst 72 prosent av de nye årsverkene skal være besatt av personell med relevant universitets- eller høyskoleutdanning) er også mer enn oppfylt.

Døgnplasser
I følge Opptrappingsplanen skulle det psykiske helsevernet for voksne disponere totalt 6 405 døgnplasser ved utgangen av planperioden, 285 flere enn i 1996, og 430 flere enn i 1998. Tallet på døgnplasser er i stedet blitt redusert med 1 265 siden 1996, 985 siden 1998.
Plasstallet ved sykehusene har holdt seg relativt stabilt, med en nedgang på drøyt 100 plasser siden 1996, og ligger dermed 269 plasser under måltallet for perioden. Det har vært en kraftig utbygging av døgnplasser ved DPS-ene, men det er likevel 84 færre plasser enn plantallet for perioden som helhet. Nedgangen i plasstall er i all hovedsak knyttet til nedbyggingen av sykehjemmene. Disse har blitt bygd ned i langt hurtigere tempo enn forutsatt, og er nå på det nærmeste avviklet.

Poliklinisk virksomhet
Målet for Opptrappingsplanen var å øke den polikliniske kapasiteten med 220 000 konsultasjoner i løpet av planperioden. Dette målet ble nådd allerede i 2003 - ikke på grunn av økt produktivitet - men på grunn av flere behandlere. Målet om produktivitetsøkning på 50 prosent ved polikliniske enheter er ikke nådd.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |