Opptrappingsplanen: Status psykisk helsevern for barn og unge
Dette kapitlet (som er kapittel 4 i SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2006) drøfter hvor langt en er kommet i å oppfylle Opptrappingsplanen mål for tjenestene til barn og unge.

Poliklinisk personell
Opptrappingsplanens mål om å øke antall fagpersoner i poliklinisk virksomhet for barn og unge med 400 ble innfridd allerede i 2003, etter halvgått planperiode. Personellinnsatsen har senere økt ytterligere.

Produktivitet ved poliklinikkene
I Opptrappingsplanen legges det opp til økt effektivitet i den polikliniske virksomheten. Økningen i effektivitet skal være på 50 prosent, en tilsvarende produktivitetsøkning som i poliklinikkene for voksne. I basisåret 1998 ble det utført 258 tiltak per behandler. I 2006 er dette økt til 426. Målsettingen om 50 prosent økning i produktivitet er altså oppnådd. Antall pasienter per behandler har imidlertid bare økt fra 25 til noe over 30, eller med 21 prosent. Økningen i produktivitet har først og fremst ført til flere tiltak per pasient.

Dekningsgrad
I 2006 mottok 47 280, eller 4,3 prosent av alle barn og unge under 18 år et tilbud fra det psykiske helsevernet, mot 2,0 prosent i 1998. Opptrappingsplanens mål om å nå fem prosent av barne- og ungdomsbefolkningen innen planperiodens slutt innebærer at omlag 54 600 barn og unge skal ha et behandlingstilbud i 2008. Forutsatt samme vekst som de siste to årene, vil dette målet nås. Det er imidlertid store og stabile forskjeller i dekningsgrad mellom helseregionene. Det er også betydelige forskjeller innad i de enkelte helseregioner.

Døgnplasser
I følge Opptrappingsplanen skulle antall døgnplasser for barn og unge øke fra ca. 300 til 500. I 2006 disponerte en 335 plasser, dvs. vesentlig færre enn måltallet. Innen dette fagfeltet har det imidlertid i årene etter at Opptrappingsplanen ble lagt fram skjedd en faglig utvikling med flere ambulante og oppsøkende metoder, som i mange tilfeller utgjør alternativer til innleggelse. På denne bakgrunn har Helse- og omsorgsdepartementet i statsbudsjettet for 2005 nedjustert behovet for døgnplasser for barn og unge til 400. Heller ikke dette målet er så langt innfridd.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |