Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial 2005. Pasienter som står på venteliste per 31.12.2006 (øyeblikkstall).

Bostedsregion

3. tertial 2006

Endring, i dager 3. tertial 2005-2006

Poliklinisk behandlling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Poliklinisk behandling

Dag-behandl

Inn-leggelse

Alle omsorgs-nivå

Helse Øst

83

86

106

85

3,1

-5,0

3,2

2,7

Helse Sør

89

99

110

91

-0,8

-181,1

5,6

-12,7

Helse Vest

87

104

111

89

8,3

-11,6

13,9

7,8

Helse Midt-Norge

88

152

129

98

17,7

36,5

4,9

16,8

Helse Nord

87

119

145

93

-4,8

-4,8

-9,5

-6,6

Bor i utlandet, Svalbard, ukjent*

104*

197*

179*

112*

-1,0*

103,1*

71,6*

7,2*

Totalt

86

114

118

90

4,3

-38,7

2,8

1,4

 

* Tall inngår i totaltallene.
Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |