Antall pasienter ordinært avviklet fra venteliste for poliklinisk behandling. Fordelt etter helseregion. Psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne. Tredje tertial 2005 og 2006 og endring.

Regionalt helseforetak

3. tertial 2005

3. tertial 2006

Endring antall

Endring prosent

Barn/ unge

Voksne

Barn/ unge

Voksne

Barn/ unge

Voksne

Barn/ unge

Voksne

Helse Øst RHF

1 766

3 670*

1 909

3 744

143

-

8,1

-

Helse Sør RHF

844*

2 746

1 050

2 757

78*

11

-

0,4

Helse Vest RHF

863*

1 706

1 050

1 518

160*

-188

-

-11,0

Helse Midt-Norge RHF

682*

940*

 709

1 629

-15*

-

-

-

Helse Nord RHF

784*

1 088

872

1 104

35*

16

-

1,5

Alle behandlingssteder

4 939*

10 150*

5 590

10 785

651*

635

-

-

 

Datakilder: NPR.
* Tall inngår i totaltallene.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |