Psykisk helsevern - Ventetider

Ventelistetallene er hentet fra NPR sin offentlig tilgjengelige og fleksible datakube over ventelistedata fra norske sykehus (se  http://www.shdir.no/norsk_pasientregister/ventelister ) Tallene omfatter kun henvisninger til poliklinisk oppfølging.

Kvaliteten og komplettheten på ventelistedata er varierende, og for tredje tertial 2005 manglet data fra syv institusjoner. Innen psykisk helsevern for voksne gjaldt dette Aker sykehus (Helse Øst RHF) og St. Olavs Hospital (Helse Midt-Norge RHF). Disse hadde henholdsvis 719 og 1052 avviklinger fra venteliste til poliklinisk oppfølging i 2006. Innen Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) manglet Telemark HF (Helse Sør RHF), Nord-Hordaland (Helse Vest RHF), Namsos (Helse Midt-Norge RHF), og i Helse Nord RHF manglet Hammerfest og Nord-Troms.

Til sammen hadde disse institusjonene 174 avviklet fra venteliste i tredje tertial 2006. Manglende data gir feil i utviklingstallene for antall ordinært avviklet fra venteliste i disse regionene. Ut fra kunnskapen om manglende data i tredje tertial 2005 er det grunnlag for å anta at antall avviklet fra venteliste ved poliklinikkene innen psykisk helsevern for voksne ikke har økt i perioden. Innen psykisk helsevern for barn og unge tyder tallene på en viss vekst i antall avviklede fra venteliste.

Tabeller:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |