Andel døgnopphold, langtidsopphold, langtidsliggedager og polikliniske inntekter 2005 og 2006. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Andel døgnopphold1)

Andel langtidsopphold

Andel langtidsliggedager

Andel polikliniske inntekter2)

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helse Øst RHF

64,0

63,1

4,2

3,7

8,2

8,1

10,8

8,9

Helse Sør RHF

59,0

56,6

3,4

2,5

6,8

6,2

12,3

11,0

Helse Vest RHF

64,8

64,0

4,9

3,7

9,2

8,1

12,5

10,3

Helse Midt-Norge RHF

65,3

63,6

5,7

3,8

11,0

9,2

12,9

10,2

Helse Nord RHF

64,8

63,0

4,9

3,4

10,0

8,2

11,2

9,2

Totalt

63,1

61,6

4,4

3,4

8,7

7,8

11,8

9,9

 

1) Andel døgnopphold er beregnet som forholdet mellom antall døgnopphold (etter oppholdstype) og samlet antall opphold.
2) Andel polikliniske inntekter av totale driftskostnader til DRG-aktivitet ekskl kapitalkostnader.
Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.


Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |