Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2006, samt endring fra 2005 til 2006. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Alle opphold1)

Døgnopphold2)

Normalopphold3)

Langtidsopphold4)

Gjsn. liggetid 2006

Endring 2005-06

Gjsn. liggetid 2006

Endring 2005-06

Gjsn. liggetid 2006

Endring 2005-06

Gjsn. liggetid 2006

Endring 2005-06

Helse Øst RHF

3,6

-0,1

5,1

-0,1

3,0

-0,1

19,4

1,7

Helse Sør RHF5)

3,2

-0,2

4,9

-0,1

2,8

-0,1

19,1

3,3

Helse Vest RHF

3,6

-0,1

5,0

-0,1

3,0

0,0

18,9

2,6

Helse Midt-Norge RHF

3,8

-0,2

5,4

-0,2

3,1

-0,1

21,4

3,7

Helse Nord RHF

3,5

-0,1

4,9

-0,1

2,9

0,0

19,9

2,9

Totalt

3,5

-0,1

5,1

-0,1

2,9

-0,1

19,6

2,6

 

1) Alle opphold er lik sum antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
2) Antall døgnopphold er basert på oppholdstype og ikke liggetid. I tallene inngår derfor døgnopphold med liggetid lik 0. Disse oppholdene er gitt liggetid lik 1.
3) Normalopphold er opphold med liggetid mindre eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.
4) Langtidsopphold er opphold med liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholder er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.
5) Det er foretatt en endring i tallene for Helse Sør i 2005. Dette gir marginale utslag på endringstallene.
Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |